?ожа ахмет яссауи туралы ?ле?дер

 

 

 

 

Ыса баба жрыны, шейх Ибраим лыны, Машайытар лыы — шейхым Ахмет Ясауи. Кожа ахмет Яссауи. "Диуани хикмет" ктабындаы "зкр" сз дайды мадатап айтылатын ледер. Ал, халыа, лтына ызмет етуд шарты топыра сипатты болу, нпсн тыю. ожа Ахмет Йассауиды мр мен ызмет туралы Жазба деректерде (Хазини, Жауаир-ул Абра Мин Амуаж-ил Биар) оны Юсуф Хамаданиды шкрт екендгн крсететн деректер боланымен, соы зерттеулерде оны терске шыаратын тжырымдар айтыла бастады. аза тлндег рефераттар - Тарих.Блай дейтн себебмз, аынны 149-хикметнде оны шыан тег туралы тмендег сыр шертед: Ыса баба жрыны, шейх Ибраим лыны, Машайытар лыы — шейхым Ахмет Ясауи. Ол халы даналыы мен оан тснкт трбие туралы идеяларды орытыдылай келе, оларды ожа Ахмет Ясауи1093жылы тулыан тркстанды лама, улие. Туркистан Арыстан баб Кожа Ахмет Яссауи!!! Мавзолей Кожа Ахмеда Яссави. ожа Ахмет Яссауи дние саланнан кейн халыты кп жиылуымен зне арнап соылан кшкене мазара жерленед.«олхаты» (грамота) жазылан. азаша рефераттар - азастан тарихы.Блай дейтн себебмз, аынны 149-хикметнде оны шыан тег туралы тмендег сыр шертед: Ыса баба жрыны, шейх Ибраим лыны, Машайытар лыы — шейхым Ахмет Ясауи. зрет Слтан мрбаян[- ожа Ахмет Ясауи Тркстан аласында, азастан Оны мрбаяны аны белгсз, бра ол туралы кптеген аыздар. соы-XII Осы аулыны змен 02.

07.1992 ж. Table of contents. ожа Ахмет Яссауи халы арасында, сондай-а белгл зрет Слтан узб. ожа Ахмет Ясауи дние саланнан кейн халыты кп жиылуымен зне арнап соылан кшкене мазаражерленед. ожа ахмет яссауи.doc.Ясауи з хикметтернде сопылы дн лм туралы ете кп р шын берле айтады, ол бл шын мнндег блм деп айтады, ал сопылыты барлы са-тйегн блмейтн адамды ол "надан" "тк блмейтн","жалан сюш", "жалан сопы деп есептед. ожа Ахмет Ясауид ендг бр мн берген, аяусыз шкерелеген таырыбы наданды дер едк. «Тарихи-мдени мраны орау жне пайдалану туралы» азастан Республикасыны Заы жарыа шыты. ожа Ахмет Йассауиды ары тег ожалар улет. ожа Ахмет Ясауи (1093-1166) - аза халыны байыры мдениетн тарихында айрыша орны бар лы аын, сопылы поэзияны негзн салушы, клл кншыыс мсылмандарыны рухани стазы болан лы ойшыл, дни айраткер.КОЖА АХМЕТ ЯССАУИ - Ученые Древнего Востокаvuzlit.ru/343678/kozhaahmetyassauiКожа Ахмет Яссауи. Он пользовался таким почетом и уважением Степные легенды (Ходжа Ахмет Яссауи). ожа Ахмет Иасауи даналыы туралы.

Иасы оны арасы, жатыр гауар парасыKZ » азаша Рефераттар жинаы, ожа ахмет яссауи туралы азаша реферат, кожа ахмет яссауи туралы казакша реферат, кожа ахмет ожа Ахмет Ясауи1093жылы тулыан тркстанды лама, улие. ожа Ахмет Йассауи тркстанды лама, улие. Анасы Мса шейхты ызы Айша (арашаш ана). Туркестан Кожа Ахмет Яссави. . Яссауи родился в древнем Сайраме. аза даласыны орта асырдаы ламаларыны педагогикалы идеялары.Ахмет Жгнекид «Аиат сыйы» дастанында нер-блмн пайдасы, адамгершлк, жаымды мнез-лы асиеттер туралы наыл сздерге ерекше орын берлген. Бог присутствует везде и во всем, существует вечно, утверждал А. имаратты орасан зор порталы (ен - 50 метрге жуы, порталды аркасы - 18,2 м жне биктг - 37,5м) жне брнеше кмбез бар. Яссауи.3 Копрулу Ф.М. Аынны туан жер азрг Отстк азастан облысыны Сайрам ауданы. Отца звали Ибрагим, мать - Карашаш. Кожа Ахмета Яссави та-нымы мен таылымы. . ожа Ахмет Ясауи сулет имараты - аса лкен порталды-кмбезд рылыс. Кожа Ахмет Яссауи - основатель поэзии суфизма, мыслитель, ставший духовным наставником для всех мусульман Востока, религиозный деятель, прозванный "Святейшим султаном". Он учился в Бухаре у шейха Арсалан баб.Так кто же он - Ходжа Ахмед Яссауи? Ахмет Яссауи занимает особое место в развитии суфийской идеи смысла жизни. Аты мсылман лемне йгл, сопылы дебиетт р кл, кемегер, ойшыл аын ожа Ахмет Яссауи (1103-1228) артына мн-маызы шпейтн елеул де асыл мра лы стаз ожа Ахмет Иассауид з халына ызмет етуге мтылысы оны мн шпес, ойгл мрасы Диуани хикмет (Аыл, даналы ктабы) атты жинаынан айын крнс берд. ожа Ахмет Яссауи туралы е алашы жазылан ебек Аса Темрд жорытарын баяндаан иранды Шарафаддин али Иаздиды «Зафарнама» деген ктабы бопМайлыожа аында мынадай жолдар бар екен: Арабта райыш дер, атам шм, Отыз ш Ата трар кр жасым Ясауи лмн зерттелу. Ахмет Ясауи шамамен XI . Ходжа Ахмед Яссауи Величие человека определяется не размерами его богатства, не властными полномочиями.Сондытан, бл р туралы гме озалса, Алаш баласыны айдынданып, араланып шыа Таырыбы: ожа Ахмет Йассауи. Диуана и Хикмет Книга мудростиBilimKozy — А паратты портал !!! ор ыт Ата туралы аза ша реферат. Яссауи сулет кешен з абыраларында мндет бойынша трл орын-жайларды, сарайлар мен ибадатханалар кешенн брктрген темр уаытындаы сулет нерн жауары. рма берп, басымды сипап назар ылды Мектеп барып, айнап толып, тасыдым, мне, деп жазады бл туралы кейн Ахмет Йасауи. Ол маалаларды негзг таырыбы ожа Ахмет Ясауи кесенес мен ондаы араб жазулары, кмдерд жерленгендг Блай дейтн себебмз, аынны 149-хикметнде оны шыан тег туралы тмендег сыр шертед: Ыса баба жрыны, шейх Ибраим лыны, Машайытар лыы — шейхым Ахмет Ясауи. ожа Ахмет Ясауид ары тег ожалар улет.лмектер: лкен, рмет, заман, длдк туралы наыл сздер, длдк, афоризм, наыл, анатты сздер ожа Ахмет Йассауи. Тип: Реферат Размер: 121.45 Kb. «олхатта» мр Темр крегендкпен жаа бткен имарат туралы «ешашан да, андай болан жадайда да сатуа, жекеменшк секлдАхмет Яссауи ескерткш Орта Азия мен азастандаы бзд занамызыа дейн саталан е зулм кмбезд, ыштан соылан имарат. ожа Ахмет Яссауи туралы эпиграф тауып берсездер жаксы болар ед ожа Ахмет Ясауи (1093 ж.ш кейбр деректерде 1103, 1041, Сайрам (Исфиджаб) — 1166 ж. 0 жауап. Кейн бл кесене мсылмандарды жаппай туеп ету орнына айналды. "Диуани Хикматтан" аза халыны ежелг мдениетне, дебиетне, тарихына, тнографиясына атысты баалы фактлер табуа болады.Кожа Ахмет Яссауи. 3.Яссауи шыармалары. Мндеттер: 1. Кожа ахмет Яссауи. . ожа Ахмет Яссауи-сопылы дниетанымны негзн алаушыларды бр, есм ислам лемне мшр ойшыл айраткер, аса крнект аын.7.лм мселес. Оны ен - 46,5м, зындыы - 65м. Сабаты масаты: Сапалы блм беру масатында тимд дс-тслдерд зденспен пайдалану. Тема докладов, рефератов Яссауи Кожа Ахмед. Тркстан (Ясы)) — трк халытарыны, соны шнде аза халыны, байыры мдениетн тарихында айрыша орыны бар лы аын, плсапашы. ожа Ахмет Яссауи кесенес сулетт крнект ескерткш, ортаасырлы сулет нерн жарын лгс. Трк жртына имандылы нрын шашан дни аартушы,сопыларды бр Ахмет Йассауи туралы малумат беру,хикметтермен танысу. Ел аузында Ахмет Яссауи туралы кптеген аыз-гмелер бар. ожа Ахмет Яссауи лмнде Хаа ызмет ету халыа ызмет етуден басталады. 4. Бл жадай туралы ожа Ахмет Ясауи зн туыс-отбасына: - Мен кз жмып, бл фниден кеткен со денем суымай транда ара бураа мнген бр диуана-шейх адам келп мен алып кетед де апарып, тазалап жуып, кебн кигзп жерлейд. Арман уанышбаев Бекет ата, ожа Ахмет Ясауи туралы. ожа Ахмет Ясауи туралы алашы маалалар орыс скерлер Тркстанды аланнан кейн-а крне бастады. «олхатта» мр Темр крегендкпен жаа бткен имарат туралы «ешашан да, андай болан жадайда да сатуа Your search did not match any documents, or server error has occured. Дниеге келген 1093 жылы Онда ожа Ахмет Яссауи туралы: «Темр Сейхуннан тп, Ахангаран, Шыназ трегнде ыстау шн тотап, скерне арнап й салдырды.Майлыожа аында мынадай жолдар бар екен: Арабта райыш дер, атам шм, Отыз ш Ата трар кр жасым ожа Ахмет Ясауи дайа берлп лшылы етушлерд зн жалан ашытар, шын ашытар деп жйелейд.ожа Ахмет Ясауид кешрмдлк, тзмдлк туралы ой-пкрожа Ахмет Ясауид ендг бр мн берген, аяусыз шкерелеген таырыбы наданды дер едк. ожа Ахмет Яссауи туралы мрбаяны, реферат азаша. Posted by erjanibek 16.

04.2014, 11:08 | 1 138 рет оылды. Йасы аласы оны туан жер емес, жастайынан жетм алып, аайын туыстарыны олына келп, бала кезнен скен жер. аза ша шы армалар жина ы ожа Ахмет Йасауи туралы аза ша шы арма бата — т лектер ж не казакша ле дер жина ын тег н 2. кес Ибрахим мсылманша сауаты бар, сз адрн Блай дейтн себебмз, аынны 149-хикметнде оны шыан тег туралы тмендег сыр шертед: Ыса баба жрыны, шейх Ибраим лыны, Машайытар лыы — шейхым Ахмет- Ясы оны арасы, жатыр гауар парасы, Машайыктар сарасы — шейхым Ахмед Яссауи. 5.Хикметтер.ожа Ахмет Йассауиды мр мен ызмет туралы Жазба деректерде (Хазини, Жауаир-ул Абра Мин Амуаж-ил Биар) оны Юсуф Хамаданиды шкрт екендгн крсететн деректер боланымен, соы зерттеулерде оны Сыры мол Ахмет Яссауи кесенес. Кожа Ахмет Иасауи туралы аныз тауып берыныздершы? Ответ: стазы-Арыстан баб пен Иасауи жннде ел арасында кптеген аыздар тараан.Онда: Мхаммед пайамбар Арыстан баба бр тйр рма берп, оны ожа Ахметке табыс етун Туркистан Арыстан баб Кожа Ахмет Яссауи!!!ЯссауиТобы Ажалтуралы - Duration: 4:32. Сайт. азрат Султон, каз. ожа Ахмет Яссауи туралы ле керек ед? TalgatovaTomiris Мектеп 21.11.2013 сра ойды.1 like 1 намады. Ахмет Ясауи кесенес — Тркстан аласында XIV асырды соында трызылан архитектуралы имарат.Ответьте пожалуйста на вопросы дам лучший ответ. ожа Ахмет Ясауи, Аын, плсапашы Туан кн: шамамен 1093, кейбр деректерде 1103 жылы Туан жер: Отстк азастан облысы, Сайрам ауданы айтыс болан кн. ожа Ахмет Ясауид ары тег ожалар улет.Блай дейтн себебмз, аынны 149-хикметнде оны шыан тег туралы тмендег сыр шертед[1] Трк даласыны тл перзент, лы бабамыз ожа Ахмет Яссауи (? 1166 ж.) аза халыны байыры мдениетн тарихында айрыша орны бар ерекше тла Кожа ахмет яссауи. кес Исфиджабта даа бленген улие, зрет лн рпаы Шейх Ибраим. 35 баллов гме км туралы? ожа Ахмет Яссауи. дебиет тзм.

Свежие записи: