Элдик оозеки чыгармачылыктын жанрлары

 

 

 

 

Фольклористика Эл-днк оозеки чыгармачылыктын дээрлик бардык жанрлары ке-цири енуккен кыргызПоэманын Орто Азиядагы турк элдерине таралышы тары-хый шартка жана элдик оозеки чыгармачылыктын табиятына таандык мынзамченемдуулуктун натыйжасында ишке ашкан. «Манас» эпосу элдик оозеки чыгармачылыктын дуйнолук мыкты улгулорунун арасында татыктуу орунда турат. Ал башкы баатыр рстмд, анын энеси Рудабени, атасы Залды бир нече жолу кырсыктан куткарып, ажалдан алып калат. 176. Оозеки чыгармачылыктын жанрлары. ар трд тематикадагы айтымдарды элдик оозеки чыгармачылыктын бир бутагы катары карайбыз. «Манас» эпосу элдик оозеки чыгармачылыктын дйнлк мыкты лглрнн арасында татыктуу орунда турат.Клмдсб же чаканыбы, ар бир чыгарма алгач ирет жеке адамдар тарабынан чыгарылат. Жомоктор элдик оозеки чыгармачылыктын башка трлрнн знн мазмунунун кызыктуулугу жана айтылышынын жнкйлг менен балдарды зн тартып, алардын а-сезиминин сшн шарт тзт. Жыйынтыктап айтканда, кыргыз элдик ырлары , элдик оозеки чыгармачылыгынын бардык жанрлары балдардын чыгармачылыгын нктрд бардык жагынан жакын келет . Кыргыз адабияты, хрестоматия, 1-том.1. Субанбеков, С. Элдик педагогиканын берметтери. 177. Кыргыз адабиятынын тарыхы. фольклор. -Фрунзе: Мектеп, 1966.Койчуманов Ж.Ы. Оозеки чыгармачылыктын жанрлары.Манас эпосу элдик оозеки чыгармачылыктын дйнлк мыкты лглрдн арасында алдыкы татыктуу орунду ээлейт. Айрыкча, элдик оозеки чыгармачылыктын негизинде жазылган Фирдоусинин «Шахнамэсинде» крнкт роль ойнойт. Анын негизин поэзиянын оозеки импровизациясы ткм тзт жана ал кыргыз фольклорунун ядросу болуп эсептелет.

Элдик эпостордо мындай мисалдар мол учурайт. folklore [фоуклоо]. Кошоктор: «Дыйкандын аялынын кошогу», «Гл ойрон». Дйнлк фольклористикада оозеки прозанын трлрн, типтерин, жанрларын практикалык мнзд классификациялоо ХХ кылымдын башында финляндиялык илимпоз Антти Аарне тарабынан башталганыПроза элдик чыгармачылыктын бир блг (одна из областей)». Кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгын тарыхынын очерки. Жыйнакты тзд, негизги макалаларды жазууда белгил фольклористтер Ж. Мусаев Эпикалык жанрдын ичине киргизилген трлр болсо дастандар, айтыштар болгон.Бул Памир кыргыздарында ушундай тиричилик жосундары болбогондугунан эмес, оозекиайрым санат, термелери ушул элдик чыгармачылыктын таасирине тере жолуккандыгын крстп турат. Же бардык адабий жанрлардын элдик оозеки айтылчу формалары сыяктуу эле мындай чыгармалардын айрым элементтери, угуту, кадыресе баштан аяк бткън къркъм туунду катары4. устное народное творчество 2.

Оозеки чыгармачылыктын жанрлары. Сыноо башталаардан мурда сунуш кылынган темалардан элдик оозеки чыгармачылык боюнча бир, кыргыз профессионал жазма адабияты боюнча бир, жана эркин тема боюнча эки тема окуучулардын катышуусунда тандалып, дилбаяндын темалары тактап алынат.улуттук-боштондук ктрлш жана анын элдик оозеки чыгармаларда баяндалышы.Натыйжада элдик нааразылыктар алгач 1916-жылы Намандагы кыргыз аялдарынын жанаБул ойду элдик айтымдар жана Чктаев Таанбайдын айткандары да маалымдайт14. Айтыш- Кыргыз элинин оозеки элдик чыгармачылыгынын жанры. Фольклористика. Китепте: Кыргыз адабиятынын тарыхы. элдик оозеки чыгармачылык. Бул идея элдик оозеки чыгармаларда дагы айтылып келген. ЮНЕСКО кыргыздардын ткмчлк, айтыш, дастанчылык нрн элдик оозеки чыгармачылыктын шедеври деп тааныганына быйыл 10 жыл толду, бирок алар дйнлк шедеврлеринин тизмегине кире элек. Абалтан эле оозеки чыгармачылыгыбыздагы жъъ жомоктор, тамсилдер, макал, ылакаптар да элдик музыкабыз менен карым-катнашта, з ара байланышта ъскън. Натыйжада Манас эпосу башында турган элдик оозеки чыгармачылыктын баа жеткис бай казнасы, улут сыймыгы Эл знн оозеки элдик чыгармачылыктын чеберлери Калыгул, Арстанбек, Молдо Нияз, Молдо Кылыч, Токтогул, Эсенаман, Найманбай, Эшмамбет, Калык сыяктуу ырчыларын ардайым баалап келишкен. Боронтой Бедюровдун чыгармалары Алтайдын азыркы турмушуна арналган, тарыхтын тпкрнн сызылып чыккан элдин тарыхы, тмш, оозеки чыгармачылыктын кнргс лглрнд сакталып калган ой берметтери, сз кч Ушул крнштрдн бардыгы жанрдык, тактап айтканда оозеки чыгармачылыктын жанрлары аркылуу берилгендигин дагы бир ирет кайталоого туура келет.Колдонулган адабияттар: 1. Буларда акын элдик оозеки чыгармачылыктын бай мурастарын пайдаланган.Т.Молдо казак адабияты, орус адабияты (казакча котормосу) аркылуу кркм ойлоонун, сз нрдн здштрлгн лгсн кргн жана кркм чыгармачылык ар кыл жанрлары, формалары Список литературы Кыргыз тил жана адабият сабагында элдик оозеки чыгармачылыктынМукамбаев Ж. Адабият теориясынан: Кошок- элдик оозеки чыгармачылыктын бир жанры.

Элдик оозеки чыгармачылыкты уйретуу жолдору. Кыргыз элинин оозеки чыгармачылык тарыхынын очерки аттуу эмгекте элдик оозеки чыгармалардын ар кыл жанрлары боюнча изилд иштери топтоштурулган. Ч.Айтматов "Манас" баштаган элдик оозеки чыгармачылыктын алтын казынасына кайрылуунун, аны иштеп чыгуунун э сонун лгсн з чыгармачылык тажрыйбасында бткл дйн адабиятына крстд.. Эми алар учурдун талабына ылайык интернетке жайгаштырылып баштады.Кыргыз элдик оозеки чыгармачылык лглрн жаздыруудан башталган. Акындык поэзия элдик оозеки чыгармачылыкты нр жагынан да, тарыхый-хронологиялык жактан да, логикалык-ырааттуулук жагынанЫрас, чыгармачылыктын ар кандай тр кандай жанрда болбосун оозеки адабияттан акындык поэзияга ткн учурда знн салтка айланган Манас эпосу кыргыз профессионалдык музыкасынын нгшн да таасир тийгизди.Кыргыздын симфониялык музыкасынын калыптануусуна элдик оозеки чыгармачылыктын, фольклордун ар кандай жанрлары з таасирин тийгизген. Оозеки чыгармачылыктын бай жанры болгон макал-лакаптардын генезисине.Элдик оозеки чыгармалардын башка жанрлары сыяктуу эле жомоктордун бардык трлр те калктын каада-салтын. Словарь пользователя (Сааданбек Чоробек). збек калк адабиятында да оозеки чыгармачылыктын проза тр боюнча орчундуу иштер жаралып, коллективд иликт-жыйнакБул жанрга кирч элдик оозеки материалдарга фольклорчу «элдик агеме» деген жаы аталышты берн туура кргн болуу керек. Авторизуйтесь чтобы добавить свой перевод. Андай чыгармалардын бири "Кедейкан" эпосу. Андан сырткары элдик оозеки чыгармачылыктын бардык трлр жарык крд. Кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгы Дидактикалык чыгармалар Макал менен ылакаптын э негизги айырмалары: Макалдар кыргыздын турмуш тажрыйбасы талкууланып, бышкан ой-корутундусунан улам чыгып "Манас" эпосун элдик оозеки чыгармачылыктын бир тр катарында иликтеп, изилдеп, бастырып, окурмандарга сунуш кылуу керекпи, же эскинин зыяндуу крнш катарында пайдалануудан таптакыр алып салып, аны анафемага берген туурабы Айрыкча эгемендик алгандан кийин бул багыт кеейип, бардык жанрларда учурап келет.Элдик оозеки чыгармачылыктын тарыхына кз салсак, секетбай ырлар кыргыз поэзиясында илгертен эле жашап келатат. Монографияда оозеки чыгармачылыктын аз изилденген маселелеринин бири жЭлдик прозанын басымдуу блгн тзгн жана мифтик ой срлрдн куралган мындай сюжеттердин аталган оозеки кара сз жанрларынын мазмундук, мотивдик классификациясын жана Фольклордук чыгармаларды т?рл?рг? жана жанрларга ажыратып, кыргыз фольклорун классификациялоого к?п-к?ч аракет жумшаган.улантылып келди. Ошондой эле жашоо-тиричилигибизге, лм менен мрг, адамдардын ортосундагы мамилелерге арналган, бата, каргыш ж. Кыргыз элдик оозеки чыгармачылыктын тарыхынын очерки. 1.5. 1. Колому жагынан дуйнодо тендешсиз «Манас» училтиги менен катар эле оозеки чыгармачылыкта кенже эпостор да зор мааниге ээ. Эске салсак, Манас эпосу кыргыз элинин улуттук байлыгы, оозеки элдик чыгармачылыктын тедешсиз эстелиги, дйнлк элдик поэзиянын шедеври болуп саналат. Аннотация: Макалада кыргыз элинин салттуу билимдерин окуп-йрндг жана сактоодогу элдик оозеки чыгармачылыктын мааниси тууралуу маалыматтар келтирилди.Оозеки чыгармачылыктын жанрлары.Bizdin.kg | Читать книгу онлайн Кыргыз жана Кыргызстан тарыхыbizdin.kg//S.M.Abramzon-Kaemgekter8.htmlЭлдик оозеки чыгармачылыктын бул жанрынын негизинде кыргыз фольклорунда акыл-насыят ырлары жана поэмалары трндг з алдынча болгон, згчл чыгармалар сп чыккан. элдик оозеки чыгармачылык. Ушул крнштрдн бардыгы жанрдык, тактап айтканда оозеки чыгармачылыктын жанрлары аркылуу берилгендигин дагы бир ирет кайталоого туура келет.Колдонулган адабияттар: 1. Л. Ф "Кыргызстан", 1973. Фольклордук жанрлардын пайда болуп, калыптанышында алардын ролу чо. -3-4б 1862 - 1869 жылдар аралыгында Кыргызстандын аймагына эки жолу келип элдик оозеки чыгармачылыктын лглрн жыйнап, Тндк трк урууларынын элдик чыгармаларынан аттуу 5 томдук жыйнагынын 5 томунда жарыялаган. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Элдик оозеки чыгармачылык. Байыркы орток трк поэзиясынын негизги жанрлары, ыр формалары жана салттык поэтикалык ыкмалары, булардагы педагогикалык ойлордун Оозеки элдик чыгармачылыктын згчлгн, орус фольклорунун негизги жанрларын (кичи оозеки жанрлар, ырлар, былиналар, жомоктор, элдик театр), орус рп-адат жана салттарды окуптануу орус маданиятынын башаттары менен танышуу 1922-жылы илим комиссиясында знч бир блм ачылып, кол жазмаларды чогултуу маселеси каралып, Кыргызстандын аймагынан акырындап, ммкн болушунча кол жазмалар, элдик оозеки чыгармачылыктын бардык жанрлары чогултула баштайт. Башка фольклордук жанрлар сыяктуу эле ар Калптар - элдик ооз эки чыгармачылыктын жанры, анча чо эмес клмдг прозалык же ыр трндг баяндама, ал эреже катары клкл болот, сюжеттин негизинде чындык бурмаланган срттлш жатат.Айтыш - кыргыз элинин оозеки элдик чыгармачылык жанры. б. Элдик оозеки чыгармачылыктын казынасынан. кыргыздардын оозеки элдик чыгармаларында айтылып келинген ырлар исполняемые устные произведения киргизского народного творчества. Эгерде эл башында ылайксыз адам болсо, аны татыксыз деп табат. -Бишкек, 1998. каймана айтылат. Кыргыз элдик оозеки чыгармачылыктын тарыхынын очерки. Эл знн оозеки элдик чыгармачылыктын чеберлери Калыгул, Арстанбек, Молдо Нияз, Молдо Кылыч, Токтогул, Эсенаман, Найманбай, Эшмамбет, Калык сыяктуу ырчыларын ардайым баалап келишкен.

Свежие записи: